0 ks, 0
AKTUÁLNÍ NABÍDKA NĚMECKÉ PRODUKTYDROGERIEKOSMETIKAPOTRAVINYSLADKOSTINÁPOJEPÉČE O DÍTĚ
LETNÍ SEZÓNA NOVINKYTOP PRODUKTYKARTONOVÝ PRODEJVÝHODNÁ BALENÍ VÝPRODEJOVÉ ZBOŽÍ
Facebook
Instagram
Sledujte nás na INSTAGRAMU !


Heureka
Díky spokojeným zákazníkům jsme získali
ZLATÝ CERTIFIKÁT


Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu HyperVyprodej.cz

nakupujte bez obav v kvalitním ověřeném e-shopu
Zákaznický servis


Máte jakýkoli dotaz ke zboží, platbě, či dopravě ?

Neváhejte se na nás obrátit !

info@hypervyprodej.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti BS International Trade s.r.o. pro internetový obchod www.hypervyprodej.cz platné od 29.7.2021.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hypervyprodej.cz, jehož provozovatelem je společnost BS International Trade s.r.o., kdy podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení základních pojmů :

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kontaktní údaje :

Název společnosti : BS International Trade s.r.o. 
Sídlo společnosti : Centrum Velká Ohrada, Prusíkova 2577/16, Praha 13 - Stodůlky, 155 00
IČ: 109 86 987
DIČ : CZ10986987
Email: info@hypervyprodej.cz 
www.hypervyprodej.cz

Prodejna a výdejní místo (provozovna společnosti) :

HYPERVYPRODEJ.cz
Centrum Velká Ohrada, Prusíkova 2577/16, Praha 13 - Stodůlky, 155 00
Otevřeno : viz sekce Kontakt


Adresa pro zasílání reklamací případně vrácení zboží (provozovna společnosti) :
HYPERVYPRODEJ.cz
Centrum Velká Ohrada, Prusíkova 2577/16, Praha 13 - Stodůlky, 155 00
Otevřeno : viz sekce Kontakt

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v sekci „Platba ČR/SK“.

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu. Registrovaní uživatelé mají k uzavřeným smlouvám přístup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího.

Neregistrovaným zákazníkům bude smlouva zaslána v elektronické podobě na požádání.

Obrázky mají pouze informativní charakter - rozhodující je popis výrobku.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy najdete v sekci „Jak nakupovat“.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.


Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, předá prodávající kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit (Reklamační řád).

Cena dopravy a způsob doručení naleznete v sekci „Doprava ČR/SK“.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně emailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

Nezbytně nutnou výší v předchozím odstavci jsou myšleny skutečné náklady, které musí prodávající uhradit třetí straně (zejména přepravní společnosti) za marné dodání kupujícímu. Tyto náklady musí kupující do 7 dnů od dne, kdy ho prodávající vyzve, prodávajícímu uhradit oproti vystavené faktuře.

V případě, že je kupující v prodlení s úhradou nákladů za marné doručení i po lhůtě stanovené v předchozím odstavci, kdy jej prodávající k této úhradě vyzve, prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k úhradě výše uvedených nákladů písemnou upomínkou na adresu uvedenou kupujícím v objednávce, a to doporučeným dopisem do vlastních rukou. Za vystavení této upomínky je účtován jednorázový poplatek 150 Kč vč.DPH. Tuto částku prodávající stanovuje s ohledem na veškeré náklady s tímto opakovaným upomenutím spojené.

V případě neuhrazení výše uvedené písemné upomínky, která je zaslána na adresu kupujícího opakovaná písemná upomínka,  a to opět doporučeným dopisem do vlastních rukou, za kterou je účtován druhý jednorázový poplatek 150 Kč vč.DPH. Tuto částku prodávající stanovuje s ohledem na veškeré náklady s tímto opakovaným upomínáním spojené.

V případě, že není ze strany kupujícího řádně uhrazena ani druhá písemná upomínka do vlastních rukou, prodávající předá dlužnou částku k vymáhání soudní cestou.

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. 

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání  do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. 

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.   


Reklamace poškozené zásilky

V případě, že kupující zvolil dodání objednávky prostřednictvím jakékoli přepravní společnosti, kterou prodávající nabízí k doručení objendávky a v případě, že zásilka přišla kupujícímu poškozená a kupující tuto zásilku od přepravce převzal, má kupující povinnost informovat prodávajícího o této skutečnosti nejpozději do 48 hodin od převzetí takto poškozené zásilky a současně zaslat prodávajícímu následující podklady 

- fotografii etikety s číslem zásilky (tam, kde je uveden příjemce i odesílatel)
- fotografie původního přepravního obalu celého zvenku, ideálně ze 2 stran, případně fotografie dalších manipulačních značek uvedených na zásilce (křehké/neklopit apod.)
- fotografie poškození obalu, pokud k němu došlo
- fotografie balení uvnitř krabice - uložení v krabici a výplně
- fotografie poškozeného zboží - deatily poškození + fotografie celého zboží

V případě, že nedojde k informování prodávajícího nebo zaslání všech výše uvedených podkladů ve stanovené lhůtě, prodávající si vyhrazuje právo reklamaci neuznat a zamítnout.

Vyřízení reklamace 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.    

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.  

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů.

Odpovědnost za zboží podléhající zkáze

Veškeré zboží je v našem skladu skladováno v souladu s podmínkami uvedenými výrobcem. U zboží, jedná se zejména o potravinářské výrobky (čokolády, bonboniéry, nápoje apod.) doporučujeme v měsících, kdy venkovní teploty překračují teploty běžné pro skladování takovýchto výrobků - zpravidla 20st. Celsia -, zákazníkům osobní odběr v naší prodejně.

V případě, že se zákazník rozhodne odesláním objednávky takovéto produkty objednat a zakoupit, činí tak na vlastní riziko a společnost si tímto vyhrazuje právo, případnou reklamaci na dodanou kvaltu zboží zamítnout. Není v našich možnostech, ani možnostech žádného z přepravců, které má zákazník jako volbu přepravy zajistit, aby zboží bylo při venkovních teplotách nad 20st. Celsia přepravováno v jiném režimu (např. chladícími vozy).

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy.

Fakturační údaje

Po vystavení faktury - daňového dokladu,  již není zpětně možné v něm měnit jakékoli údaje (s vyjímkou špatně uvedeného IČ případně DIČ, kdy je zcela zřejmé, že k chybě došlo přepsáním se při zadávání údajů - např. záměna číslic). Měnit následně údaje na jiné osoby a firmy je vyloučené i po písemné žádosti a jakékoli takovéto žádosti nebude vyhověno.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

Jsme maloobchodní eshop, firmám mimo ČR prodáváme pouze jako koncovým zákazníkům, nezasíláme bez DPH, ani osobám registrovaným k DPH v jiném členském státu EU. Není v našich možnostech prověřovat platnost daného DIČ a řešit administrativu s tím spojenou. V případě zájmu o nákup bez DPH se obraťte na velkoobchodní prodejce v ČR.

Dárky

Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.


Bonusové produkty

V případě, že se nabízí bonusový produkt ve více variantách, je na volbě prodávajícího, jaký produkt zvolí. Kupující nemá právo si například volit barvu nebo typ. Produkt vždy odpovídá co do popisu a obsahu. Příklad - pokud je k výběru sprchový gel Adidas pánský 250ml a na obrázku jsou zobrazeny 4 varianty, nelze si určit, jakou variantu kupující obdrží, vždy jeden z vyobrazených. Pokud má kupující zájem o přesný konkrétní model, je nutné ho zakoupit v rámci objednávky a nikoli jako bonusový produkt za zvýhodněnou cenu.

 

Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele.

 

Stížnosti

Stížnosti a připomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na prodejně prodávajícího nebo telefonicky či e-mailem. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s platnými právními předpisy.

 

Písemná komunikace

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího (nebo sídlo jeho provozovny) a adresy kupujícího uvedené v objednávce.


Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.


Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 29.července 2021.